อบต.น้ำสวย จ.เลย 
 
  เศรษฐกิจและสังคม  


สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลน้ำสวยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วต่างๆ ไม้ผล ได้แก่ มะขามหวาน มะม่วง ลำไย ส้มโอและไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค กระบือ สุกร กลุ่มต่าง ๆ ในตำบลน้ำสวย
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
๑) ปั๊มน้ำมัน (รวมปั๊มหลอด) ๑๙ แห่ง
๒) โรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมในครัวเรือน) ๑ แห่ง
๓) โรงสีข้าวขนาดเล็ก ๓๒ แห่ง
๔) ร้านขายสินค้าเกษตร ๒ แห่ง
๕) ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด/ อาหารตามสั่ง ๕๐ แห่ง
๖) ตลาดสด ๑ แห่ง
๗) ร้านบริการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องไฟฟ้า ๘ แห่ง
๘) ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ๑ แห่ง
๙) ร้านบริการเสริมสวย ชาย-หญิง ๗ แห่ง
๑๐) ร้านบริการตัดเย็บเสื้อผ้า ๑ แห่ง

สภาพทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
การศึกษา
๑) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว หมู่ที่ ๕
- โรงเรียนบ้านสะอาด-ลายเหนือ หมู่ที่ ๑๒
๒) โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน ๑ แห่ง
- โรงเรียนบ้านสูบ หมู่ที่ ๑๐
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน๓ ศูนย์ ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .น้ำสวย หมู่ที่ ๔
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลายเหนือ หมู่ที่ ๑๑
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ หมู่ที่ ๑๑
๔) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน ๑ แห่ง
๕) ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน ๙ แห่ง
๖) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๙ แห่ง

 

โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียน

อนุบาล

.๑

.๒

.๓

.๔

.๕

.๖

รวมทั้งสิ้น

 ๑. โรงเรียนบ้านหนองดอกบ้ว

18

5

3

10

8

7

7

58

๒. โรงเรียนบ้านสะอาด-ลายเหนือ

46

23

22

9

17

25

31

173

๓. โรงเรียนบ้านสูบ

48

14

13

20

18

17

21

151

รวมทั้งสิ้น

112

42

38

39

50

49

59

382

                  
ระดับมัธยมศึกษา


โรงเรียน

.๑

.๒

.๓

รวมทั้งสิ้น

 ๑. โรงเรียนสูบ

18

18

12

48

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    


ศูนย์

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างวารี

33

37

70

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลายเหนือ

9

14

23

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ

12

11

23

 

รวมทั้งสิ้น

54

62

116

 

สถาบันและองค์กรศาสนา
ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย นับถือ ศาสนาพุทธ
๑. วัดพุทธและสำนักสงฆ์ จำนวน ๙ แห่ง
๒. ศาลเจ้า จำนวน ๔ แห่ง
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม
มกราคม - ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
กุมภาพันธ์ - ประเพณีบุญข้าวจี่
มีนาคม - ประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก
เมษายน - ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
พฤษภาคม - ประเพณีบุญประจำปี
มิถุนายน - บุญซำฮะ
กรกฎาคม - บุญเข้าพรรษา
สิงหาคม - บุญห่อข้าวประดับดิน
กันยายน - บุญห่อข้าวสาก
ตุลาคม - บุญออกพรรษา
พฤศจิกายน - ประเพณีลอยกระทง
ธันวาคม - งานปริวาสกรรม
- สวดมนต์ข้ามปี
การสาธารณสุข
ตำบลน้ำสวยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง คือ
๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูบ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสวย รับผิดชอบจำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,6,9,10,11,12
๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพีย หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลน้ำสวย รับผิดชอบจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,13
โดยให้บริการด้านการสาธารณสุขและรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานของแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการดูแล รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในตำบล เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน และมีการดูแล สุขภาพอนามัยของหญิงมีครรภ์ และผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ประชาชนในตำบลแว้ง ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคกระเพาะ รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ
๓) คลินิกเอกชนในตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสวย จำนวน 1 แห่ง
๔) สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ การระบายน้ำ น้ำดื่ม น้ำใช้ ตลาดสด)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย มีการกำจัดขยะระดับครัวเรือน มีถังขยะไว้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยมีรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จำนวน ๑ คัน บริการเก็บขยะ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เก็บค่าบริการเดือนละ ๑๐ บาท ต่อหลังคาเรือน พนักงานเก็บขยะ จำนวน ๔ คน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑) ป้อมยาม (ที่พักสายตรวจ)๑ แห่ง ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 1
๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย มีอาสาสมัครป้องกันฝ่ายเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยและใกล้เคียงในกรณีฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย ภัยแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางในหมู่บ้าน และรางระบายน้ำมีบ่อน้ำสาธารณในชุมชนที่ประชาชนใช้อุปโภคและบริโภคการบริการด้านประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย มีการใช้น้ำประปาหมู่บ้านและน้ำบ่อ มีตลาดสด จำนวน ๑ แห่ง จำนวนอาหารสดและแห้งในช่วงเช้าและเย็นและมีตลาดนัดเคลื่อนที่ ทุก ๒ ค่ำ และ ๗ ค่ำ
 • ระบบสาธารณูปโภคการคมนาคม/ขนส่ง การคมนาคม ในการติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ โดยใช้เส้นทางลาดยางสายไร่ทาม-สงเปือยติดต่อได้โดยสะดวกตามเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีถนนเชื่อมต่อทุกสาย  รถยนต์โดยสาร (รถสองแถว)  วิ่งโดยสารเป็นประจำทุกวันตลอดทั้งปี
 • การไฟฟ้า การบริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกครัวเรือนหมู่บ้าน แต่การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงในบางส่วน เนื่องจากครัวเรือนย้ายออกจากพื้นที่ชุมชนไปทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ไร่ของตนเอง   จึงมีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • การประปาการบริการด้านประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย มีระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่
 • การสื่อสารโทรคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยส่วนมากมีการใช้ระบบสื่อสารแบบมือถือ  มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย  ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขมีเครือข่ายวิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย นามเรียกขาน น้ำสวย
แหล่งประโยชน์
 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยมีห้องประชุม ไว้ให้บริการประชาชน จำนวน ๑ ห้อง สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง
 • โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ แห่ง โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว โรงเรียนบ้านสะอาด-ลายเหนือ และโรงเรียนบ้านสูบ
 • มีตลาดสด จำนวน 1 แห่ง จำหน่ายอาหารสดและแห้งในช่วงเช้าและเย็น มีตลาดนัดทุก 7 ค่ำ
 • ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการออมวันละบาทตำบลน้ำสวย
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลน้ำสวย
 • กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพระดับตำบล 1 แห่ง
 • ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง
 • แม่น้ำลายที่ไหลผ่านทั้ง 9 หมู่บ้าน 1 สาย
 • "ซำบุ่น" ที่มีน้ำใต้ดินไหลตลอดปี
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง
 • สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
 • วัดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จำนวน 9 วัด
ศักยภาพในตำบล
 • ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

(๑)  จำนวนบุคลากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย แบ่งการบริหารราชการ เป็น 3 ส่วนงานย่อย คือ สำนักปลัด กองคลังและส่วนโยธา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จำนวน 26 อัตรา ดังนี้
          ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จำนวน 16 คน
                       - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
                       - หัวหน้าสำนักปลัด
                       - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
                       - นักพัฒนาชุมชน
                       - บุคลากร
                       - นักวิชาการศึกษา
                       - เจ้าพนักงานธุรการ
                       - พนักงานขับรถยนต์
                       - คนงานทั่วไป
                       - ครูผู้ดูแลเด็ก
                       - ผู้ดูแลเด็กเล็ก

          ๒. กองคลัง จำนวน 5 คน
                       - ผู้อำนวยการกองคลัง
                       - นักวิชาการเงินและบัญชี
                       - นักวิชาการจัดเก็บรายได้
                       - ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
                       - ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

          ๓. ส่วนโยธา จำนวน 5 คน
                       - หัวหน้าส่วนโยธา
                       - เจ้าพนักงานธุรการ
                       - ผช.ช่างโยธา
                       - ผช.ช่างไฟฟ้า
                       - เจ้าหน้าที่ธุรการ