อบต.น้ำสวย จ.เลย 
 
  ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร  


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
๑. นายจรูญ พานิช ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายมังกร อุตสาหะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นายเผ่า ทองปั้น ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๔. นายเด่น แก้วดวงดี ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
๑. นายประสิทธิ บุตรปัสสา ตำแหน่ง ประธานสภา
๒. นายเกรียงศักด์ ฝั้นสิม ตำแหน่ง รองประธานสภา
๓. นางสาวแก้วใจ สุธงษา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑
๔. นายนนท์ชัย คำยิ่ง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑
๕. นายทรงฤทธิ์ บุญมีวิเศษ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๔
๖. นายบุญล้ำ ปาคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๕
๗. นายจอนสัน แก้วดวงดี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๕
๘. นายสุริยา กองสี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๖
๙. นายลำพู บุษบา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๖
๑๐. นายอำนวย ทองสุขนอก ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๙
๑๑. นางวัลยา เกษเกสร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑๐
๑๒. นายสำรวย นิลจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑๐
๑๓. นายนิจน์ แสงขาว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑๑
๑๔. นางสาวพรทิพย์ สีเขียว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑๑
๑๕. นายบรรจง กำวัน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑๒
๑๖. นายสุดใจ แสงสว่าง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑๒
๑๗. นางประดิษฐ จันทะนัน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑๓
๑๘. นายสว่าง สูนมาตย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย หมู่ที่ ๑๓
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จำนวน ๒๔ คน
กองคลัง จำนวน ๗ คน
ส่วนโยธา จำนวน ๕ คน