อบต.น้ำสวย จ.เลย 
 
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  


ประวัติตำบล

           ตำบลน้ำสวยได้ยกฐานะเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยแยกออกมาจากตำบลทุ่งโพธิ์ปัจจุบัน คือ(ตำบลชัยพฤกษ์) มีเขตปกครอง ๖ หมู่บ้าน คือ ๑.บ้านเพีย ๒.บ้านนาน้ำมัน ๓.บ้านวังแคน ๔.บ้านห้วยตาด ๕.บ้านนาดอกคำ ๖.บ้านนาด้วง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๐ ได้รวมเอาบ้านสูบ ซึ่งขึ้นอยู่กับตำบลน้ำสวย เข้ามารวมกันในตำบลน้ำสวย มีนายนาค (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นกำนันคนแรก

           ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้แยกเป็นตำบลนาด้วงและตำบลนาดอกคำและได้ยกฐานะจากตำบลนาด้วงเป็นกิ่งอำเภอนาด้วง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยแยกเอาบ้านห้วยตาดตำบลนาดอกคำไปรวมด้วย จึงทำให้ตำบลน้ำสวยได้ถูกแบ่งออกเป็นกิ่งอำเภอและอำเภอนาด้วงในปัจจุบัน สาเหตุที่มีชื่อว่า “ตำบลน้ำสวย” เนื่องจากพื้นที่ตั้งหมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำชื่อ “ห้วยน้ำสวย” เป็นลำห้วยที่มีน้ำใสสะอาดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์นานาชนิด ปัจจุบันลำห้วยน้ำสวยอยู่ในเขตอำเภอนาด้วงทั้งหมด ดังนั้น เขตตำบลน้ำสวยจึงไม่มีชื่อบ้านน้ำสวยอยู่เลยจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอำเภอนาด้วงที่แยกออกไปมีชื่อเรียกหมู่บ้านขึ้นต้นคำว่า “น้ำสวย” เกือบทุกหมู่บ้าน เช่น บ้านน้ำสวยท่าสะอาด บ้านน้ำสวยภักดี บ้านน้ำสวยท่าสวรรค์ เหล่านี้เป็นต้น แต่ปัจจุบันหมู่บ้านเหล่านี้ไม่อยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำสวยเลย สร้างความสับสนในการเรียกขานอยู่ไม่น้อย เพราะบ้านน้ำสวยทั้งหมดขึ้นอยู่กับเขตอำเภอนาด้วง


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. สภาพทั่วไป
  ๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอเมืองเลยระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๓๐ ถนนไร่ทาม - สงเปือย ห่างอำเภอเมืองเลย ประมาณ ๓๘ กิโลเมตร
  ๑.๒ อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน กับ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าสะอาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย
  ๑.๓ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย มีเนื้อที่โดยประมาณ ๗๓,๑๒๕ ไร่ คิดเป็นพื้นที่ ๑๑๗ ตารางกิโลเมตร
  ๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
 
พื้นที่ตำบลน้ำสวยเป็นภูเขาล้อมรอบมีพื้นที่ราบเชิงเขามีดินที่อุดมสมบูรณ์ ลำห้วยไหลผ่าน มีน้ำตลอดทั้งปีคือ ห้วยน้ำลาย มีน้ำซับจากภูเขาหลายแห่ง มีถ้ำที่สวยงาม มีป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ อากาศ จะหนาวจัดในฤดูหนาวและร้อนจัดในฤดูร้อน บ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่บนพื้นที่ราบบริเวณลำห้วยไหลผ่าน
  ทรัพยากรน้ำ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย มีห้วย ที่เกิดจากน้ำซับจากภูเขาหลายแห่ง
  สภาพภูมิอากาศ
 
ลักษณะสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจัด และฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าวมา โดยมีอุณหภูมิสูงสุด ๔๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๔ องศาเซลเซียส
  ๑.๕ เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
 
เขตการปกครอง เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยมี จำนวน ๙ หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ผู้ใหญ่บ้าน นายทองเพ็ชร ทาแก้ว
หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ ผู้ใหญ่บ้าน นายพระทัย สุจิมงคล
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดอกบัว ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญชวน บุญมีวิเศษ
หมู่ที่ ๖ บ้านสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน นายกาวอง วันทองสุข
หมู่ที่ ๙ บ้านนาสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน นายเอกชัย โคตรชนะ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีชมชื่น ผู้ใหญ่บ้าน นายคำพอ มนตรี
หมู่ที่ ๑๑ บ้านลายเหนือ กำนันตำบลน้ำสวย นายประไพ โสภาพุฒ

       ภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำสวย)
จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวน
หลังคาเรือน

จำนวนประชากร   (คน)

ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพฯ

ผู้พิการ

ผู้ป่วย
เอดส์

ชาย

หญิง

รวม


๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

บ้านสูบ
บ้านสูบ
บ้านหนองดอกบัว
สะอาด
บ้านนาสำราญ
บ้านศรีชมชื่น
บ้านลายเหนือ
บ้านลายเหนือใต้
บ้านบุ่งเจริญ

๒๗๘
๒๙๐
๑๖๐
๑๙๙
๑๘๓
๒๓๔
๒๒๙
๑๐๓
๑๕๐

๕๑๔
๔๖๔
๒๒๒
๓๙๒
๓๑๗
๔๔๒
๓๘๗
๒๐๙
๒๔๕

๕๑๖
๔๙๑
๒๒๓
๓๗๗
๓๒๖
๓๙๘
๓๕๕
๒๑๔
๒๖๗

๑,๐๓๐
๙๕๕
๔๔๕
๗๖๙
๖๔๓
๘๔๐
๗๔๒
๔๒๓
๕๑๒

๑๒๙
๑๔๑
๔๙
๗๙
๑๑๓
๑๐๙
๘๖
๕๓
๕๕

๓๒
๓๖
๑๕
๒๐
๓๔
๔๒
๒๒
๑๔
๑๕
-
-

-
-

รวม ๑,๘๒๖ ๓,๑๙๒ ๓,๑๖๗ ๖,๓๕๙ ๘๒๕ ๒๓๐

ที่มา : ข้อมูลประชากรจากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเลย ,อบต.น้ำสวย   เมื่อวันที่ 30 เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๗

จำแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ.


ช่วงอายุ
เพศชาย เพศหญิง รวม
คน % คน % คน %
น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม 17 0.56 8 0.97 25 0.41
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี 51 1.67 52 2.04 103 1.69
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี 99 3.24 101 4.27 200 0.29
๖ ปีเต็ม – ๑๑ ปี 224 7.33 204 10.34 428 7.03
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปี 86 2.81 117 5.18 203 3.34
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ปี 123 4.02 122 5.37 245 4.03
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ปี 339 11.09 343 13.28 628 11.21
๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปี 1,192 38.98 1,198 37.47 2,390 39.28
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม 467 15.27 454 10.79 921 15.14
มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป 460 15.04 428 10.29 888 14.59
รวม 3,058 100.00 3,027 100.00 6,085 100.00

          ที่มา ; ข้อมูล จปฐ. อบต.น้ำสวย   ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗